(סעיף זה מתייחס למוצרים שנקנו באתר תאמאס תאצ', ולא באתרים אליהם מפנה האתר).

על פי תקנות משרד הבריאות

ומתוקף טבע המוצרים שלנו, לא ניתן להחזיר מוצר מהרגע שהחבילה נפתחה. זכות ביטול עסקה והחזרת פריטים חלה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר. או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981, לפי המאוחר מבין השניים.

על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתמסר לו בעת האספקה. במקרה של ביטול עקב פגם, אי התאמה בין המוצר שסופק למוצר שהוזמן, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול.

החזרת המוצר בעת ביטול

החזרת המוצר בעת ביטול שלא עקב פגם, אי התאמה, איחור באספקה או כל הפרה אחרת של החוזה תיעשה על חשבון הצרכן. ביטול עסקה בשל איחור באספקה, מזכה את הלקוח רק בסכום המוצר, והמוצר יוחזר לחנות האתר ללא קיזוז עשרה אחוז מהלקוח וללא חיוב בדמי משלוח.

בכל מקרה אחר, החזרת המוצר תעשה על חשבון לאליאא אוסארייא. המוצר יוחזר שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא. במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית לאאליאא אוסארייא לתבוע את נזקיה מן הרוכש. בכל מקרה של החזרה, יש לפנות למוקד שרות הלקוחות טל' 0508670071 או בדוא"ל info@five-deg.com .

לאחר בירור פניית הלקוח לביטול הזמנתו, על הלקוח להחזיר את המוצר לכתובת לאאליאא אוסרייא או לחילופין לבקש מלאאליא אוסורייא שתשלח שליח לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבון הלקוח.

לאחר החזרת המוצר יזוכה הלקוח במחיר ששילם עבור המוצר בקיזוז 5% מסכום הרכישה או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם ובקיזוז דמי המשלוח במידה והיו.

ביטול הזמנת מוצר על ידי לאאליא אוסארייא.

לאאליא אוסארייא רשאית לבטל הזמנת מוצר כולה או חלקה במקרים הבאים: אם נפלה בהצעה טעות סופר בפרט כלשהו, אם יתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוחו/או צד ג’ כלשהו.

לאאליאא אוסארייא תמסור ללקוח הודעה על ביטול הזמנת המוצר בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר.

אם התברר שהמוצר שהזמין הלקוח חסר או אזל מהמלאי, רשאית לאאליא אוסארייא לבטל את ההזמנה או להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך.

אם בוטלה הזמנת המוצר, לאאליאא אוסארייא לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם ללקוח או לצד שלישי.